Chrzciny to wyjątkowa okoliczność w życiu każdego dziecka. Jest to sakrament, w ramach którego dana osoba staje się pełnoprawnym członkiem kościoła katolickiego. Duże znaczenie ma fakt, iż każdy z nas zyskuje wówczas dwóch opiekunów – matkę chrzestną oraz ojca chrzestnego. Najczęściej są to osoby z najbliższej rodziny dziecka – jego wujek i ciotka. Czasem zdarza się jednak, iż chrzestnym zostaje starszy brat lub inna osoba spośród najbliższych krewnych.

Konieczne jest jednak, aby rodzic chrzestny był wierzącym katolikiem, który spełnia określone wymagania. Przede wszystkim unika się proponowania tego szczytu osobom, które są w podeszłym wieku. Jednocześnie warto wskazać, że niezbędne jest odbycie sakramentu bierzmowania. Osoby niepraktykujące na ogół są wykluczone z kręgu osób, które mogą zostać rodzicami chrzestnymi. Jednak nawrócenie jeszcze przed przyjściem na świat dziecka nie stoi na przeszkodzie, aby dana osoba mogła stanąć przy chrzcielnicy.

W praktyce często powstaje spór o to, czy rozwodnik może być chrzestnym

Z jednej strony wskazuje się, iż taka osoba złamała przysięgę małżeńską, co powinno dyskwalifikować ją jako rodzica chrzestnego. Duże znaczenie ma fakt, iż praktyka w ostatnich latach wydaje się być zgoła odmienna. Księża coraz chętniej dopuszczają osoby, które nie pozostają już w ważnym związku małżeńskim. Najczęściej dotyczy to jednak osób, które same nie złamały przysięgi małżeńskiej, lecz byli stroną pokrzywdzoną.

kościół

Oczywiste jest, że nie są rozwodnikami z własnej winy, co sprawia, że z powodzeniem mogą zostać rodzicami chrzestnymi nowo narodzonego dziecka. Jednocześnie warto wskazać, iż żadne przepisy prawa kanonicznego nie zabraniają osobom rozwiedzionym bycia rodzicami chrzestnymi. Wszelkie wątpliwości w tym zakresie są spowodowane niejednolitym traktowaniem ludności miejscowej przez księży. Każdy z nich samodzielnie ocenia, czy dana osoba może dostąpić zaszczytu, jakim bez wątpienia jest zostanie chrzestnym.

Duże znaczenie w omawianej materii ma również możliwość unieważnienia małżeństwa na drodze kanonicznej. Do takiej ewentualności dochodzi najczęściej wtedy gdy jeden z małżonków zataił przed drugim ciężką chorobę bądź innego rodzaju dysfunkcję, taką jak bezpłodność. Aby jednak uzyskać rozwód w trybie kanonicznym, niezbędna jest wizyta w Watykanie. Jedynie papież, w ramach swojej dyskrecjonalnej władzy, władny jest rozwiązać małżeństwo zawarte przed kapłanem. Do takich sytuacji dochodzi w ostatnich latach coraz częściej.

Wskazuje się, iż rozwód kanoniczny pociąga za sobą takie skutki, jakby małżeństwo nigdy nie miało miejsca. Tym samym osoba, której małżeństwo zostało w omawianym trybie rozwiązane, może z powodzeniem zostać matką lub ojcem chrzestnym. Na tym tle w niektórych rejonach Polski również istnieją pewne rozbieżności. Kapłan może uważać, że osoba która zawiniła rozwodowi tego typu nie może skutecznie ubiegać się o to, aby zostać rodzicem chrzestnym. Takie podejście wydaje się być jednak nieprawidłowe, zważywszy na fakt, iż prawo kanoniczne w takim przypadku również nie ustanawia kompetencji kapłana do wydania decyzji odmownej.

czy rozwodnik może być chrzestnym

Każda osoba, która zamierza zostać rodzicem chrzestnym, musi spełnić również kilka innych warunków. Przede wszystkim powinna ona znajdować się w stanie łaski uświęcającej. Tym samym jeszcze przed mszą, na której nastąpią chrzciny, niezbędne jest udanie się do spowiedzi i uzyskanie pełnego rozgrzeszenia za wszystkie popełnione czyny zabronione. Ponadto każdy rodzic chrzestny powinien być osobą regularnie uczęszczającą do kościoła.

Wynika to z faktu, że mentor dziecka swoją postawą winien pomagać w budowaniu w nim ideałów prawdziwego katolika. Ciężko tego wymagać od osoby, która nie praktykuje swojej religii. Dlatego wskazuje się, że wraz z upływem lat coraz mniejsza liczba osób będzie mogła dostąpić omawianego zaszczytu. Zaznacza się jednak, iż niemal każdy może znaleźć w swojej rodzinie osobę, która swoim postępowaniem będzie mogła stanowić dla małoletniego dziecka prawdziwy wzór.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here